#
keep focus
discussions and criticism, inspirations

why we see the POST video art?


VIDEO ART is discourse connected with TV and such medium as video. Video was virus of TV that helps us to take back our authority and control of social forum. Context of experimental cinema is traditional influence of artistic visions of Eggeling, LenLye, or Brakhage transformed into Vasulkas paradigm of electronically generated, transformed image. Other paradigm is video-performance, as performative action displayed for the camera as only spectator [Acconci or Nauman, Robakowski]. We have also tradition of Found Footage, or video scratch – palimpsest, editing based forms of visual narration, based on the older visual material, on different message [Vostell, Lipsett, Robakowski]. It opens solid facts of pictures for the different narations and actualisation of database. Pictures are content of database and narrations are actualisations of database. Creative images in video art is bolding the gap between the image and facts. So art is de-construcion of obviousness. In digital video we have a new situation because video is deconstrucion of obviousness of the world of new type of media. Creating dialog with tagged world of internet, cellphones, computers, GPS systems, and social dimensions of new media phantasms and global control of economy!

Sztuka wideo jest dyskursem łączącym się z telewizją i naturą medium jakim jest wideo. Wideo jest wirusem telewizji, który pozwala nam odzyskać kontrolę nad społecznym forum. Kontekst kina tzw. eksperymentalnego wpływa na wideo wpisując je w kontekst prac takich artystów jak Eggeling, Fischinger,  Lye, czy Brakhage który w wideo zostaje przekształcony w paradygmat obrazu generowanego i transormowanego elektronicznie, ukształtowany przez Vasulków.  Innym paradygmatem są performance dokamerowe [Acconci, Nauman, Robakowski].  Ale mamy także tradycję palimpsestową tradycję nadpisywania znaczeń na obrazy egzystujące wcześniej, czyli video scratch które stanowi nową formę found footage [Vostell, Lipsett, Robakowski]. Tradycja ta otwiera fakt na różne aktualizacje w obrębie narracji tworzonych przez bazy danych. Obrazy dziś są zawartością baz danych a narracje ich aktualizacjami. Obrazy kreatywne natomiast podkreślają przepaść między faktami i obrazami. Więc sztuka jest zawsze dekonstrukcją oczywistości. W przypadku cyfrowego video mamy do czynienia z nową sytuacją bo dekonstruujemy  oczywistość rzeczywistości mediów nowego typu. Tworzymy dialog z oznaczonym świtem, światem otagowanym na użytek internetu, telefonów komórkowych, komputerów, systemów opartych o GPS, i z fantazmatem społecznościowych wymiarów światów nowych mediów i kontroli globalnej ekonomii!

MEMORY [2003]

For the first time I was tried to make a dialog with digital context of ambience of images when I was preparing to TRANSMEDIALE in 2002. It had to be a project of virus who is displaying images from folder Temporary Internet Files. I was thought that it can be a nice trip through the memory. Several informatics disagree fto create this software because they afraid to make a virus. So I had to make a fake – video that shows how it works. This was the real beginning.

Po raz pierwsy próbowałem stworzyć dialog z otoczeniem ruchomych obrazów kiedy przygotowywałem się do Transmediale w 2002 roku. Miałem plan z stworzenia virusa komputerowego, który pokazywałby zawartość folderu Temporary Internet Files. Myślałem, że to może być mła podróż przez pamięć. Kilku informatyków odmówiło jednak współpracy nad stworzeniem tego programu ponieważ obawiali się stworzenia wirusa. Więc musiałem stworzyć fałszywkę, FAKE. Taki był początek.

PASSION [2005]

How to take back authority of Internet? Who creates the narrative forms of cyberspace? Just use the video without any ingeration into the material from google image search. Just put images on the timeline with natural relation of photography and video – 25fps!

Jak odzyskać kontolę nad internetem? Kto tworzy narracyjne formy cyberprzestrzeni? Zwyczajnie użyj video bez żadnej specjalnej ingerencji w materiał pozyskany z google image search. Po prostu przerzuć obrazy na linię czasu video z zachowaniem naturelnej relacji medium video i fotografią, czyli 25 klatek na sekundę.

PAIN [2001]

Now some background and traditional problems of AV media. First my found footage film was Pain from 2001. For the first time I had used the dialog of free images without any off-voice.

Teraz nieco tła kontekstu problemów tradycyjnych mediów audiowizualnych. Pierwszy film z obrazów znalezionych to BÓL z 2001 roku. Po raz pierwszy użyłem czystego dialogu obrazów bez żadnego komentarza głosowego i pozwoliłem obrazom na stworzenie własnego dialogu.

Landszaft a Sprawa Polska [2006]

This work is searching of methodology for this kind of research of nature of visual media. This time i had used this pure style for the train. Also this is dialog with landscape as something natural, and significant for human emotions and mentality. Medium of train and medium of video through the loop cycling wheels of train and wheels DV tape are connecting the digital and mechanical revolution.

Ta praca jest poszukiwaniem metodologii dla tego typu badań nad mediami wizualnymi. Tym razem  użyłem tego czystego stylu do dekonstrukcji kolei. To także dialog z pejzażem jako czymś naturalnym i znaczącym dla kształtowania ludzkich emocji i mentalności. Medium kolei i medium wideo poprzez cykliczność pętli kół i rolek taśmy DV  są połączone w proces digitalnej i mechanicznej rewolucji.

Tele-presence [2007]

Sometimes using the sharp and clear style for the picture, like pop-art, is the only way to find a new dimension of visual landscape. This time I was tried to find a role of brutality in the Internet-TV news in context of war in Iraq. Post-humanistic world can transform into neo-humanism.

ART IS A DISTANCE [2009]

The newest work dialoging with a new media context is ART IS A DISTANCE. Film about immersion as new problem of aesthetic. Art is a freedom and immersion is a trap of pleasure. We can make a scratch in video to make gap between reality and picture visible, but in case of immersion this can be wrong strategy because human perception is connected with hard body-mind relation, and it can be just danger. But we have to take this perspective – how to show medium in case of immersion.

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: FAIL and FAKE as AESTHETIC OF NEW MEDIA « Postvideoart’s Blog - April 9, 2009

  2. Pingback: FAIL and FAKE as AESTHETIC OF NEW MEDIA | POSTVIDEOART - February 15, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: