#
keep focus
artistic projects, inspirations

BIO/GLITCH!


This slideshow requires JavaScript.

this is a conceptual project for a new exhibition!

Wprowadzenie estetyki glitch do biotechnologii jest skrajnie nieetycznym przykładem okrucieństwa, powoływania do życia przypadkowych istot których funkcje życiowe nie mają szans być skoordynowanymi z potrzebami całego organizmu, więc życie takie ma nikłe szanse na przetrwanie. Wystawa ma dotyczyć teorii ewolucji, etyki w kontekście biotechnologii, czy eugeniki ale także ma być odpowiedzią na formułowaną dziś wywrotową estetykę nowych mediów w kontekście informatyki. Oczywiście posiada również swoje metaforyczne konotacje w stosunku do systemów społecznych. Tworząc takie wirtualne przypadkowe istoty badam relacje między informacją a organizmem – pytam o definicję życia w kontekście posthumanizmu. W swoich najnowszych pracach badam procesy zachodzące między organizmem, tkanką, bakterią, lub jakąkolwiek żywą komórką a wirusem jako rodzajem czystej informacji podobnej do każdego innego przekazu kulturowego.

Application of the glitch aesthetic to biotechnology is extremely unethical example of the cruelty in art, the creation of life of random creatures whose vital functions have no chance to be coordinated with the needs of the whole body, so this effect has little chance of survival. The exhibition is to apply the theory of evolution, ethics in the context of biotechnology, or eugenics, but also to be formulated in response to today subversive aesthetics of new media in the context of science. Of course, also has its metaphorical connotations in relation to social systems. By creating such a virtual random creatures I examine the relationship between information and the body – ask about the definition of life in the context of posthumanism. In his latest works, I examine the processes occurring between the organism, tissue, bacteria, or any living cell and the virus as a kind of pure information, like any other cultural media.

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: