#
keep focus
artistic events

7 – 29 IX 2013 Galeria EL – LIVING DEAD – this post is a security duplicate of http://michalbrzezinski.org/artist/artistic-events/galeria-el/


LIVING DEAD – suche i wilgotne
Wystawa Michała Brzezińskiego 06–29.09 wt–sb: 10:00–18:00, nd: 10:00–17:00 Centrum Sztuki Galeria EL
BIRKENAU @ Michal Brzezinski: LIVING DEAD – Galeria EL Birkenau – The Affective Birchband Artifacts – Michal Brzezinski (m… http://i0.wp.com/michalbrzezinski.org/wp-content/uploads/2013/07/2013-09-07-14-00-11.jpg?fit=1024%2C1024

LIVING DEAD – suche i wilgotne

Wystawa Michała Brzezińskiego 06–29.09 wt–sb: 10:00–18:00, nd: 10:00–17:00 Centrum Sztuki Galeria EL

 

[EN]

Michal Brzezinski: artist combining his activities with biological matter systems, futurologist. In his work he uses interfaces such as medical ultrasound, GSR, and EEG to study the affects to search for interspecies language. The roots of his artistic activities lie in the subcultures of music and video art that animates at an altitude of theoretical discourse in the years 2000-2010. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Lodz, the Centre for Contemporary Art in Gdansk LAZNIA.

 http://www.facebook.com/events/531521536917517 

“In my work I am going beyond the traditional limits set by posthumanism and transhumanism, seeking answers to the fundamental questions of philosophy that has changed with advances in technology. Today the human race can not define itself as if technology has not become a part of it, and as if biotechnology has not changed his basic predispositions. We are the first species that controls its own evolution, and the first that is able to create life (not only mechanical but also biological). Man has created an artificial living cell, language for DNA programming, also created machines able not only to support human thinking but also ones, that are able to think on their own. I am looking for BIOS protected life definitions that will take into account various mechanical and biological hybryd forms. I have created the idea of “Exoethics”. I have created the artistic language of effective communication between the various currently popular forms of life, which to date have not had conventionalized intersubjective communication channels.”

Michał Brzeziński

 

Michal Brzezinski’s latest exhibition focuses on the phenomenon of “half-life”, “semi-life” transforming and referring his work to the category drawn from the texts accompanying exhibited in Poland, a classic for bioart works of Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project). The artist not only appropriates them, but also refers them to a broader vision of contemporary culture, expanding them with the elements of film studies perspective. Brzezinski is a philosopher who expresses his ideas in language of art for which at once demonstrates the importance of cybernetic human race (he sees and describes it in ten years, both in the text and in his artistic realizations). In this phenomenon, the categories of life, identity and body limits are constantly being redefined and recontextualised as is the art which uses new tools. Exhibition title “Living dead” refers also to pop culture horror genre gore EVIL DEAD. Half live objects are composed of organic parts and information. Sometimes our body becomes a necessary part for the existence of a whole cyborg artworks, sometimes plants or animals are included in the exhibition. The exhibition is the interspecies agora which uses information technology to become a common ground of mutual affects interpretation. At the exhibition there will be comments on the events and discussions on the relationship of ethics and bioart not only in terms of ecology and animal rights. Ethics becomes an essential territory where the game with average customer takes place. But this is a game covering a wider territory and thanks to the exhibition a broader vision of the world is created, where each element from crystals through plants and animals has a spiritual essence. That refers to the shamanic cultures and such vision, applied to the art, creates new paradigm where technology, art and biology coexist and struggle with the perception of world and art as a dead object. Art is to animate matter but not in a vaguely metaphorical way. Recovery through art shall be made only by showing the life of dead objects. Ethical boundary for this project as well as for every gesture of human existence in the world is therefore something that the creator describes as “essential oppression” – the pressure is defined as a kind of necessary evil, alien crowding outside your own in order to maintain the biological existence of the subject. It will test the relationship between ethics and the conditions are not always conducive to life, the varying in a given space. Oppression is a discipline, power, and all our culture is trying to to level, or at least sublimate this “necessary evil”, while the culture itself is such a kind of oppression as well. So we would probably agree that the cultural solutions of economic or legal between operators or wars are better, state than the bloody methods of settling disputes which to this day are practiced in different parts of the world. Side which should stand as artists is obvious – but there are times when you need to restore the awareness of evil so that it does not disappear completely, and is displaced only in appropriate circumstances and these circumstances are only guaranteed to stop the evil forces partnership that is waiting to strike at the you least expect it.

[PL]

Najnowsza wystawa Michała Brzezińskiego koncentruje się na zjawisku “pół-życia”, “semi-life” przekształcając i odnosząc do swojej twórczości kategorię zaczerpniętą z tekstów towarzyszących niedawno eksponowanym w Polsce, klasycznym dla biosztuki (bioart) pracom Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project). Artysta nie tyle zawłaszcza je, co odnosi je do szerszej wizji kultury współczesnej, poszerzając między innymi o elementy perspektywy filmoznawczej. Brzeziński to filozof wyrażający swe idee w języku sztuki dla którego co raz dobitniej widoczna staje się cyborgizacja gatunku ludzkiego – sam dostrzega i opisuje ją od dziesięciu lat zarówno w tekstach jak i w swych realizacjach artystycznych. W zjawisku tym kategorie granic życia, tożsamości i podmiotu są stale redefiniowane tak jak i redefiniowana jest sztuka posługująca się tymi nowymi narzędziami. Żywy trup, bo tak należałoby przetłumaczyć tytuł wystawy to odniesienie również do kultury masowej i “kultowego” horroru gatunku gore EVIL DEAD. Pół żywe obiekty składają się z części organicznej i informatycznej. Czasami to nasze ciało staje się częścią niezbędną do zaistnienia cyborgicznej całości prac artystycznych, czasami są to rośliny czy zwierzęta na czas wystawy włączone w ekspozycję. Wystawa jest taką międzygatunkową agorą w której wykorzystuje się informatykę do tego by stała się wspólną płaszczyzną interpretacji wzajemnych afektów. Na wystawie nie zabraknie komentarzy do wydarzeń i dyskusji na temat związku etyki i biosztuki nie tylko w kontekście ekologii, czy praw zwierząt. Etyka staje się podstawowym terytorium na którym rozgrywa się artystyczna gra z tzw. przeciętnym odbiorcą. To jednak gra obejmująca szersze terytorium i dzięki wystawie rysuje się szersza wizja świata w której każdy element od kryształów poprzez rośliny i zwierzęta posiada jedną esencję duchową odnosi się to do kultur szamańskich a wizja taka aplikowana do sztuki tworzy nowy paradygmat w którym technologia, sztuka i biologia współegzystując zmagają się z percepcją świata i sztuki jako martwego obiektu. Sztuka ma ożywiać materię ale nie w jakiś mgliście metaforyczny sposób. Ożywienie poprzez sztukę dokonuje się jedynie poprzez ukazanie życia martwych obiektów. Granicą etyczną dla tego projektu podobnie jak dla każdego gestu istnienia człowieka na świecie pozostaje więc coś co twórca określa jako “ucisk konieczny” – ucisk ten definiowany jest jako rodzaj zła koniecznego, wyparcia obcego poza granice własnego w celu podtrzymania biologicznej egzystencji podmiotu. Będzie badana zależność między etyką i warunkami nie zawsze sprzyjającymi życiu, zmiennymi w określonej czasoprzestrzeni. Ucisk to dyscyplina, władza a cała nasza kultura próbuje to “zło konieczne” niwelować, lub chociaż sublimować, jednocześnie sama kultura jest takim rodzajem ucisku. Zgodzimy się więc zapewne, że lepsze są rozwiązania kulturowe wojen ekonomicznych, czy prawnych między podmiotami gospodarczymi lub państwowymi niż krwawe metody rozstrzygania sporów jakie po dziś dzień są praktykowane w różnych częściach świata. Strona po której powinni stać artyści także jest oczywista – jednak są takie chwile kiedy należy przywrócić świadomość zła i to, że nie znika ono całkowicie, a tylko jest wypierane w odpowiednich okolicznościach i tylko te okoliczności są gwarancją powstrzymania osobowej siły zła które czeka by uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie.

“W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumenizmu, poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne które zmieniły się wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definiować się jak gdyby technologia nie stała się jego częścią, oraz tak jakby biotechnologie nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji. Jesteśmy pierwszym gatunkiem który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym który z materii potrafił stworzyć życie (nie tylko mechaniczne ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną żywą komórkę, stworzył maszyny nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale i myślące samodzielnie. Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS które będą ujmowały rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyczny język afektywnej komunikacji między różnymi aktualnie popularnymi formami życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych intersubiektywnych kanałów komunikacji.  ” Michał Brzeziński

Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca.  W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych lat 90 oraz w sztuce wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Twórca nieistniejącej już Galerii NT. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: